I. Informacje ogólne/definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: promotech-polska.pl

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie należy dokładnie zapoznać się z poniższym Regulaminem.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

a) Sklep – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: Promotech-polska.com.pl na którą składają się oprogramowanie oraz elementy graficzne umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia, w Sklepie prezentowane są Towary Sprzedawcy.

b) Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Promotech Polska Sp. z o.o. NIP 9512295210 , regon 142034606

c) Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Sklepie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce nabyć.

d) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.

e) Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. 

f) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu.

g) Towar – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia a następnie je nabyć po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

h) Cena – należy przez to rozumieć cenę artykułu netto, umieszczoną obok informacji o Towarze po zalogowaniu się przez Zamawiającego w Sklepie, nieuwzględniającą Kosztów dostawy oraz ewentualnej opłaty za płatność przy odbiorze. Ceny wyrażone są w złotych polskich PLN

i) Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Sklepie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

j) Dostawca – należy przez to rozumieć podane w Sklepie przedsiębiorstwo kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy.

k) Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Sklepie.

l) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

II. Sklep

1. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest:

a) łącze internetowe,

b) system operacyjny Windows, iOS lub inny,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączona obsługa plików cookies,

e) aktywne konto e-mail.

2. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, za taką działalność jest uznane w szczególności:

a) ingerencja w korzystanie ze Sklepu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;

b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Sklepu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.

5. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, które mają za zadanie identyfikację Zamawiającego. Są one wysyłane na jego dysk komputera, na którym są zapisywane, co umożliwia rozpoznanie Zamawiającego, utrzymanie sesji po zalogowaniu, tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu oraz w celach marketingowych.

6. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera Zamawiającego i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, może to jednak spowodować ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Zamawiających lub osób trzecich;

b) brak kompatybilności Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do sieci Internet;

c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem.

8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Sklepie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

9. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

10. Sprzedawca prezentuje Użytkownikowi w Sklepie jedynie przykładowe produkty. Po zalogowaniu widoczne są produkty, spośród których Zamawiający może dokonać zamówienia (Towary).

III. Proces rejestracyjny

1. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, NIP, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu. W przypadku Zamawiającego niebędącego Konsumentem niezbędne jest nadto podanie formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz i siedziby przedsiębiorstwa.

2. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

3. W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje dane” w Sklepie lub poprzez Infolinię. 

4. Aby usunąć swoje Konto ze Sklepu, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Sklepie do swojego Konta poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

6. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.

7. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:

a) Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Sklepu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Sklepu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań; 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w zw. z następstwami poniższych działań:

a) podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;

b) udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

IV. Proces składania Zamówień

1. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie.

2. Realizacja Zamówienia bez indywidualnych ustaleń w zakresie kosztów transportu jest ograniczona do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Jeżeli adres dostawy określony jest jako miejsce poza granicami kraju dostawa jest możliwa po wcześniejszym potwierdzeniu jej przez Sprzedawcę oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Konsumenta indywidualnie określonych kosztów i terminu dostawy.

4. Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go o tym fakcie i zaproponuje w ramach dostępności towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego lub złożenie zamówienia przez Sprzedawcę u producenta/dostawcy ze wskazaniem prawdopodobnego terminu Dostawy. 

5. Zamawiający ma prawo do nieskorzystania z oferty zastępczej lub przekazania zamówienia do producenta/dostawcy.

6. W przypadku gdy niemożność świadczenia obejmuje jedynie część Zamówienia Zamawiający ma prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje.

7. Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia.

8. Zamówienie pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego a treść tych Zamówień jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich Zamówień dokonanych przy pomocy Sklepu.

9. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Zamawiającego do dnia poprzedzającego przekazanie Towaru Dostawcy.

10. Powyższe postanowienie nie narusza praw Konsumenta wynikających z prawa do odstąpienia od umowy.

11. Dokonywanie Zamówień za pomocą Sklepu jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach i dniach pracy Sprzedawcy oraz Dostawcy, tj. Sprzedawca i Dostawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu. Takie zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, jeżeli Zamawiający przy rejestracji podał niezbędne dane do jej wystawienia.

14. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu

b) jeśli Zamawiający zalega z płatnością za poprzednie zamówienia

c) w przypadku braku dostępności zamówionych części w magazynie Sprzedawcy.

15. Koszt dostawy nie został ujęty w Cenie Towarów. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Zamawiającego w Sklepie niezwłocznie po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

 

 

V. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne formy płatności są każdorazowo po zalogowaniu się w Sklepie. Co do zasady możliwe są następujące formy płatności: 

a) gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,

b) gotówka (kasa dostępna tylko w siedzibie Sprzedawcy),

c) przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu.

 

 

VI. Dostawa

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. 

2. Podczas rejestracji w Sklepie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje dane”.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar kurierowi w celu sporządzenia przez Dostawcę protokołu zwrotu.

5. Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Zamawiający w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy zamówieniem pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy. 

6. Do odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy wymagane jest podanie przez Zamawiającego numeru zamówienia, danych Zamawiającego oraz ważnego dokumentu tożsamości Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej ze zdjęciem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje zgodnie z prawem o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Oświadczenie dostępne jest na stronie sklepu w zakładce Obsługa Klienta => Pliki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

3. Zamawiający powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) dostarczyć Towar na adres Sklepu.

4. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej ustawy, w tym w szczególności świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu bądź świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

6. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

7. Konsument niezwłocznie otrzyma zwrot pieniędzy za oddane Towary. 

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji producenta.

9. Zamawiającemu nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do zwrotu towaru, chyba, że na podstawie indywidualnego ustalenia ze Sprzedawcą postanowiono inaczej.

VIII. Reklamacje

1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia go w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

2. W razie dostarczenia Zamówienia przez przedsiębiorstwo kurierskie – w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji powinien sporządzić protokół na tę okoliczność w obecności Dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sprzedawcy, mailowo na adres sklep@promotech-polska.pl lub listownie na adres siedziby spółki Promotech Polska.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do siedziby Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym na stronie sklepu w zakładce Obsługa Klienta => Pliki.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo lub listownie .

6. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie w sposób uzgodniony przez Strony.

7. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1176, ze zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 22, poz. 271, ze zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony w szczególności według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o usunięcie Konta w Sklepie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017 roku.

XI. Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail:
sklep@promotech-polska.pl lub telefonicznie.